דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

5.2.1 שירותים משותפים

כחלק ממימוש יעד זה תפעל הרשות להפוך שירותים ורכיבים דומים, המשמשים את אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, לשירותים משותפים (Shared Components). לצד זאת תפעל הרשות לפיתוח מרכזי של רכיבים, יישומים, פלטפורמות ותשתיות טכנולוגיות משותפים לטובת שימוש רוחבי על-ידי אגפי מערכות המידע (Develop Once, Use by Many).

חזרה

5.2.2 הגנת סייבר

בהתאם ליעד זה, תיושם אבטחת המידע, הגנה על צנעת הפרט והגנה בסייבר (Cyber, Information Security and Privacy by Design) בכל מחזור החיים של מערכות דיגיטליות. 

במקביל לטרנספורמציה הדיגיטלית בשירותי הממשלה ובתהליכים העסקיים של הממשלה ושל יחידותיה עלתה גם רמת האיומים והסכנות של פריצה למערכות המידע, גניבת זהויות וגניבת מידע, שיבוש מידע, דליפת מידע רגיש ועוד.

בעידן הדיגיטלי מושפעת פעילותם התקינה של משרדי הממשלה מרמת הסודיות, השלמות, הזמינות והשרידות של המידע, של מערכות המחשוב המעבדות ומאחסנות אותו ושל התקשורת. אלו האחרונים, לרבות האמצעים והציוד הנלווים להם, מהווים נכס מרכזי וחיוני של המשרדים ויש להגן עליהם כעל משאבים אחרים בעלי ערך במשרדים.

הגנה על נכסי המידע תסייע בצמצום הסיכונים לפגיעה בנכסי המידע של המשרדים וכתוצאה מכך - הסיכונים לפעילותם הסדירה של משרדי הממשלה ויחידותיה.

הרשות תפעל באמצעות היחידה להגנת הסייבר בממשלה (יה"ב) לגיבוש תפיסת עולם ממשלתית בתחום הגנת הסייבר (Cyber Protection) ולהבטחת מחויבות המשרדים להגנה על המידע הממשלתי. הרשות תקדם עמידה בתקינה מחייבת בתחום אבטחת מידע; תקבע כיווני פעולה ליישום הגנת הסייבר במשרדים ולצמצום הפער בין רמת האבטחה הקיימת אל מול זו הרצויה; תפעל להעלאת רמת המודעות במשרדי הממשלה (מנהלים ועובדים) לחשיבות הגנת הסייבר במשרדים; תפעל להסדרת סמכויות הגנת הסייבר במשרדים ולקיום שיפור מתמיד בנושאי הגנת הסייבר במשרדים.

יה"ב מונחית על-ידי גורמי ההנחיה הלאומיים בתחום ההגנה בסייבר (מטה הסייבר הלאומי, רא"מ, רמו"ט) ותשמש גורם מנחה כלפי כל היחידות הממשלתיות. כחלק מכך, תגבש יה"ב מסגרת לתהליכים המרכזיים במשרדים בנושאי הגנת הסייבר, תוך יצירת תשתית להנחיות ולנהלים מקיפים וביצוע בקרה ואכיפה. כמו כן, תפעל יה"ב להקמת מרכז שליטה ובקרה ממשלתי למול איומי סייבר (SOC).

5.2.3 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

כל שינוי ופיתוח עושים בראש ובראשונה - אנשים. הרשות רואה בהון האנושי אחד המשאבים החשובים למימוש חזונה. 

סימנייה