דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

5.2.1 שירותים משותפים

כחלק ממימוש יעד זה תפעל הרשות להפוך שירותים ורכיבים דומים, המשמשים את אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, לשירותים משותפים (Shared Components). לצד זאת תפעל הרשות לפיתוח מרכזי של רכיבים, יישומים, פלטפורמות ותשתיות טכנולוגיות משותפים לטובת שימוש רוחבי על-ידי אגפי מערכות המידע (Develop Once, Use by Many).

יעד תומך זה יסייע בהפחתת עלויות הפיתוח והתחזוקה, בייעול תהליכי הפיתוח והתחזוקה, בהגדלת הגמישות ובשיפור רמת האינטגרציה בין מערכות המידע ביחידות הממשלה, בפיתוח מהיר יותר של תהליכים עסקיים ושירותים דיגיטליים ביחידות הממשלה, בצמצום כפילויות בפיתוח רכיבים דומים ביחידות שונות, בסטנדרטיזציה הנובעת משימוש באבני בניין משותפות, בקונסולידציה של תשתיות וטכנולוגיות, בשיתוף קל יותר של מידע, תהליכים ויישומים בין יחידות הממשלה.

במהלך השנים הוקמו כמה מערכות ותשתיות רוחביות, המשותפות לרוב היחידות הממשלתיות, ובהן מערך מרכב"ה (מערכת ה-ERP הממשלתית, המטפלת בתהליכים לכל יחידות הממשלה, כגון רכש, מלאי, תקציב, נדל"ן ועוד) ומערך ממשל זמין (מערך המספק לכל יחידות הממשלה שירותי אירוח של שרתי אינטרנט, שירותי גלישה, אבטחת מידע, סביבות פיתוח לאתרי אינטרנט ומובייל ואוסף של יישומים רוחביים, כגון שרת התשלומים, שרת הטפסים, סע"ר, תמ"ר ועוד).

הרשות תפתח ותחזק את השילוב בין שירותים ורכיבים ייחודיים, שיפותחו על-ידי אגפי מערכות מידע ביחידות הממשלתיות, ובין שירותים ורכיבים משותפים ורוחביים (build to share), ובכך תאפשר לאגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה להתמקד בפיתוח נושאי הליבה הייחודיים שלהם, תוך שימוש באוסף רחב ככל האפשר של שירותים ורכיבים משותפים.

הרשות תמשיך לקדם ואף להרחיב את התפיסה של ארכיטקטורה דו-שכבתית:

 • שכבת מערכות מידע ליבתיות (Agency Core Information Systems) - לכל יחידה ממשלתית[1] יש דרישות מידע, תהליכים עסקיים ושירותים דיגיטליים ייחודיים. המענה לדרישות אלה יינתן באמצעות מערכות מידע ייעודיות, שיפותחו ויתוחזקו על-ידי אגפי מערכות המידע של היחידות עצמן. אלה מערכות הליבה של כל יחידה ממשלתית.
 • שכבת הרכיבים ואבני בניין משותפות (Shared Building Blocks) - אוסף של רכיבים, פלטפורמות ואבני בניין משותפות, שיפותחו, יתוחזקו ויתופעלו באופן מרכזי על-ידי הרשות לטובת אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה בבניית מערכות המידע הייעודיות שלהם. בהתאם לצורך ולעניין, הרשות תפעל להפיכת רכיבים ושירותים שפותחו על-ידי אגפי מערכות מידע לרכיבים ושירותים רוחביים (דוגמה לכך היא מערכת לניהול תוכניות עבודה, תמ"ר, שפותחה על-ידי משרד הכלכלה והפכה למערכת רוחבית כלל-ממשלתית). 

ארכיטקטורה דו-שכבתית זו, כמוצג לעיל, מהווה מימוש של תפיסת Government as a Platform, תפיסה המעודדת את אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה להשתמש באבני בניין ופלטפורמות משותפות ורוחביות, המשתלבות במערכות המידע הייעודיות של המשרדים.

עיקרון מנחה זה מבוסס על תפיסת Build to Share - בניית רכיבים משותפים, המאפשרת ליחידות הממשלה ליהנות משני העולמות: התמחות ומיקוד בתהליכי וביישומי הליבה ביחד עם שימוש חוזר (re-use) ברכיבים ואבני בניין משותפים. התרשים הבא מציג, לצורך המחשה בלבד, כמה קטגוריות של רכיבים משותפים:

תרשים 5: קטגוריות שונות של רכיבים משותפים

 

 • שכבת ערוצי הלקוח (Customer Channels) - שירותי הממשלה ניתנים לציבור על-ידי יחידות הממשלה במגוון ערוצים, חלקם דיגיטליים וחלקם פרונטליים. הערוצים הדיגיטליים יתבססו על רכיבים מרכזיים, ובהם: אתר אינטרנט אחוד (gov.il החדש); מוקד טלפוני שיספק מענה קווי מרכזי וראשון ללקוחות ויסייע להם באיתור השירות והפניה ליחידה המספקת את השירות; מערכת זיהוי קולי (IVR), שתאפשר שירות עצמי לחלק מהשירותים; עמדות שירות עצמי הפרוסות באתרים שונים ברחבי הארץ (בתוך משרדי ממשלה, קניונים, רשתות שיווק וכד'); הודעות SMS שיישלחו לציבור בהתאם לאירועים שונים; שירותי דואר אלקטרוני ממשלתי, צ'אט ועוד.
 • אתר gov.il החדש (Government Central Web Site) - הוקמה פלטפורמה חדשה של gov.il המשמשת כשער כניסה ראשי לשירותי הממשלה. הפלטפורמה החדשה מציגה את כל שירותי הממשלה תוך נראות אחידה (להבדיל מהפלטפורמה הישנה, שהפנתה את הציבור לאתרי האינטרנט הממשלתיים השונים). זהו אחד המימושים המשמעותיים של העיקרון המנחה של האזרח במרכז.
 • פלטפורמות רוחביות (Shared Platforms) - הרשות תמשיך לתחזק ולפתח פלטפורמות רוחביות קיימות כגון שרת תשלומים, שרת טפסים, עמדות שירות עצמי (קיוסקים), פלטפורמות פיתוח לאתרי אינטרנט (Gov-X) ויישומי מובייל, פלטפורמות לשיתוף הציבור (Gov Share), ותפעל להקמת פלטפורמות רוחביות עתידיות בהתאם לצרכים חדשים.
 • שירותים ממשלתיים דיגיטליים רוחביים (Cross Agency Applications- הרשות תמשיך לפתח יישומים רוחביים, המהווים שירותים דיגיטליים הכרוכים בממשק עם כמה יחידות ממשלתיות. יישומים אלה מפותחים בשיתוף עם אגפי מערכות המידע של יחידות הממשלה וגורמים חוץ-ממשלתיים במטרה לספק שירותים דיגיטליים אינטגרטיביים ונוחים. דוגמה ליישומים מסוג זה ניתן למצוא במערכת מסלו"ל (מערכת סטטוס רישיונות ואישורי יבואן) ומערכת רישוי זמין (מערכת להגשה מקוונת של בקשות להיתר בנייה וביצוע ניהול ומעקב של כלל המרכיבים הכרוכים בהיתרים אלו בקרב הרשויות המקומיות, גורמים מאשרים ועורכי הבקשות).
 • יישומים פנים-ממשלתיים רוחביים (Shared Applications) - מערכות מידע פנים-ממשלתיות רוחביות, המנוהלות באופן מרכזי ומשרתות כמה יחידות ממשלתיות. בשכבה זו נוכל למצוא יישומים, כגון מערכת מרכב"ה (שבאחריות החשכ"ל במשרד האוצר ומהווה מערכת מידע רוחבית כלל-ממשלתית), מערכת לניהול מסמכים (סע"ר) ומערכת לניהול תוכניות עבודה של הממשלה (תמ"ר). בכוונת הרשות להוסיף ולהרחיב שכבה זו ולפתח יישומים נוספים.
 • ניהול נתונים (Managed Data Services) - פלטפורמות ויישומים, שמטרתם לאפשר שיתוף קל וזרימה של נתונים בין יחידות ממשלתיות שונות. בשכבה זו נוכל למצוא פלטפורמות, כגון צומת השירותים המאפשר העברה יעילה ומאובטחת של נתונים בזמן אמת בין יחידות הממשלה, ופלטפורמה לשיתוף סדרות נתונים מתוך מאגרי מידע ממשלתיים עם הציבור והמגזר העסקי (Data.Gov).
 • תשתיות טכנולוגיות משותפות (Shared Technology Infrastructure) - תשתיות שמטרתן שיפור האינטגרציה בין המערכות השונות וייעול השימוש בהן. בשכבה זו נוכל למצוא תשתית לאירוח שרתי ה-Web, תשתית גלישה ודואר אלקטרוני, כספות להעברת נתונים מאובטחת בין יחידות ממשלתיות וגורמים אחרים, רשת פנים-ממשלתית, רשת B2G לקישור יחידות ממשלתיות עם המגזר העסקי, ענן ממשלתי פרטי ועוד.

   

[1] יחידה ממשלתית  - משרד/יחידת סמך/רשות

5.2.2 הגנת סייבר

בהתאם ליעד זה, תיושם אבטחת המידע, הגנה על צנעת הפרט והגנה בסייבר (Cyber, Information Security and Privacy by Design) בכל מחזור החיים של מערכות דיגיטליות. 

5.2.3 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

כל שינוי ופיתוח עושים בראש ובראשונה - אנשים. הרשות רואה בהון האנושי אחד המשאבים החשובים למימוש חזונה. 

סימנייה