דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

6. פעילות בינלאומית

הרשות רואה חשיבות רבה בהשתלבות ובחיזוק הקשרים המקצועיים עם קהיליות התקשוב (ICT) במדינות דמוקרטיות ובארגונים בינלאומיים. הרשות תפעל לקידום מיצובה הבינלאומי של ממשלת ישראל בקרב הארגונים הבינלאומיים העוסקים במדידה ובסקירה של רמת השירותים הדיגיטליים בממשלות. 

להלן סקירה קצרה של ארגונים שמולם פועלת הרשות בזירה הבינלאומית:

6.1 הארגון הבינלאומי של המנמ"רים בממשלות
(ICA –  Information Technology in Government Administration)

מטרתו לקדם שיתוף מידע ורעיונות בדבר ניהול יחידות מחשוב ממשלתיות ושימוש בטכנולוגיית המידע והתקשוב בממשלות לטובת שיפור השירות הממשלתי לציבור. ארגון ICA מממש את מטרותיו על-ידי קיום רשת תקשורת בין חבריה הבכירים, קבוצות עבודה בנושאים העולים על סדר היום וכנס שנתי בינלאומי במדינות החברות. ממשלת ישראל, שהייתה בין מקימי הארגון, חברה פעילה בו זה כחמישים שנה. נציגי ממשלת ישראל ב-ICA הם חברים פעילים, נבחרים להנהלה הבכירה ומעורבים בעשייה הבינלאומית.


6.2 השותפות הבינלאומית לממשל פתוח (Open Government Partnership)

השותפות הבינלאומית לממשל פתוח מובלת על-ידי ממשלות וארגוני חברה אזרחית לאומיים ובינלאומיים, ומטרתה לקדם את ארבעת עקרונות "הממשל הפתוח": שקיפות ודיווחיות, שיתוף הציבור, אחריותיות ויישום טכנולוגיות חדשניות.

השותפות נוסדה בשנת 2011 וחברות בה כיום 64 מדינות וארגוני חברה אזרחית. ממשלת ישראל הצטרפה לשותפות בשנת 2012. במסגרת הפעילות, הוגשו שתי תוכניות פעולה (בשנים 2012 ו-2015) מטעם ממשלת ישראל. הרשות מתאמת את תוכניות הפעולה שלוקחות בהן חלק יחידות ממשלתיות נוספות: היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, האגף לממשל וחברה במשרד ראש הממשלה וכנסת ישראל.


6.3 מדד האו"ם בפיתוח הממשל הזמין
(UN EGDI – E-Government Development-Index)

אגף טכנולוגיות המידע של האו"ם מקיים זה כמה שנים סקר בינלאומי:
E-Government Development Index - EGDI. סקר זה מתפרסם אחת לשנתיים ומספק תמונת מצב של התפתחות ה-E-GOV במדינות החברות באו"ם. מדד ה-EGDI משמש למדידת נכונותה ויכולתה של המדינה להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT) לאספקת שירותים ציבוריים.

המדד מורכב בצורה שווה משלוש קטגוריות: מדד שירותים מקוונים לציבור - OSI – Online Service Index; מדד תשתיות התקשורת – TII- Telecommunication Infrastructure Index; מדד ההון האנושי - HCI – Human Capital Index.

בדו"ח 2014 מוקמה מדינת ישראל במקום ה-13 מתוך 198 מדינות נמדדות במדד השירותים המקוונים. בתחום התפתחות שיתוף הציבור בתהליכי משילות מוקמה מדינת ישראל במקום ה-12.          


6.4 הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
(OECD – Organization for Economic Co-operation and Development)

בשנת 2010 התקבלה מדינת ישראל לארגון המדינות המפותחות, המקבלות את עקרונות הדמוקרטיה הליברלית והשוק החופשי. ה-OECD הוא פלטפורמה לדיון במדיניות, השוואת ביצועים, איתור פתרונות לקשיים וגיבוש קודים, כיווני פעולה וסטנדרטים משותפים לביצוע מדיניות כלכלית וחברתית ברמה הלאומית. במסגרת הארגון, יכולות המדינות החברות לתרום באופן משמעותי לקביעת מדיניות הארגון ולניסוח קווי פעולה משותפים.

ה-OECD מקיים סקרים ומפרסם דו"ח הבוחן את השפעת טכנולוגיות התקשוב (ICT) על הכלכלה והחברה. הדו"ח מסמן תחומי מפתח נדרשים במסגרת מדידה בינלאומית אפקטיבית: תשתית (Investment in Smart Infrastructure); שימוש ( Empowering Society); חדשנות (Unleashing Creativity and Innovation); פריון וצמיחה ( Delivering Growth and Jobs). הדו"ח מציג את רמתן היחסית של מדינות שונות במסגרת מדדים שונים הכלולים בארבעת תחומי המיקוד. רשות התקשוב הממשלתי חברה בפורום ה-e- Leaders, העוסק בתחומי ה-e-government.


6.5 רשת המדינות הדיגיטליות המובילות
(D5 – Network of the Most Digitally Advanced Governments in the World)

בנובמבר 2014 התכנסו לראשונה בלונדון נציגי חמש ממשלות, מהמדינות המתקדמות בתחום החדשנות הדיגיטלית: בריטניה, דרום קוריאה, אסטוניה, ישראל וניו זילנד. מטרות הארגון הן לקדם שיתופי פעולה והעברת ידע בין המדינות. במסגרת הארגון פועלים כמה צוותים מקצועיים לקידום נושאים שונים, ובהם: שכלול תהליכי רכש תקשוב ופתיחת שווקים, הכשרה דיגיטלית של נוער, קידום תשתיות תקשורת נתונים ועוד. הארגון מקיים מפגש אחת לשנה. 


6.6 הבנק העולמי (World Bank)

הבנק העולמי הוא גוף מולטי-לטרלי, המקדם פרויקטים חדשניים במדינות המתפתחות למטרות פיתוח ומלחמה בעוני. בשנת 2013 השקיע הבנק בפרויקטים שהיקפם עמד על כ-56 מיליארד דולר. היקף הפרויקטים בתחום טכנולוגיית המידע גדל מסכום של 500 מיליון דולר בשנת 2006 ל-1.7 מיליארד דולר בשנת 2014. בנובמבר 2014 חתמה ממשלת ישראל הסכם עם הבנק העולמי בתחום התקשורת וטכנולוגיות המידע וקיימה שיתופי פעולה והחלפת ידע עם מדינות חברות בארגון.

סימנייה