דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

3. מבנה המסמך

מסמך זה מציג את האסטרטגיה של רשות התקשוב הממשלתי ומגדיר את החזון, הייעוד, הערכים, היעדים והמשימות של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2016-2018.
מעצם טיבן, תוכניות אסטרטגיות, ובפרט כאלו העוסקת בטכנולוגיות דיגיטליות המשתנות ומתחדשות ללא הרף, נתונות לתנודות ולשינויים. רשות התקשוב הממשלתי תעדכן מסמך זה מעת לעת על-מנת שישקף בצורה מעודכנת את האסטרטגיה לשנים הקרובות. 

להלן תיאור קצר של פרקי התוכנית האסטרטגית המוצגת במסמך זה:

תרשים: התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי

 

מרכיבי היסוד של האסטרטגיה
פרק זה מציג את מרכיבי היסוד של אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי:

  • חזון (Vision): תמונת מצב עתידית, שאליה שואפת רשות התקשוב הממשלתי להגיע ותחתור להגשמתה תוך שיתוף עם אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה ועם שותפיה האחרים. זהו "כוכב הצפון" של הרשות. מימוש החזון יחולל שינוי מהותי בסביבה הממשלתית.
  • ייעוד (Mission): תפקידה של רשות התקשוב הממשלתי, כפי שהוגדר בהחלטת הממשלה 2097.
  • ערכים (Values): אוסף של תכונות והתנהגויות שרשות התקשוב הממשלתי תשאף להטמיע בקרב עובדיה ובקרב כלל העובדים באגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה. הערכים מחולקים לשתי קטגוריות: ערכים התנהגותיים של הפרט (עובדים) וערכים ארגוניים (ברמת כלל יחידות הממשלה).
  • יעדים (Objectives): אוסף הישגי הביניים, המקרבים את הרשות למימוש החזון. מימוש היעדים מהווה מרכיב חיוני בדרך אל הגשמת החזון. היעדים חולקו לשתי קטגוריות – יעדי ליבה ויעדים תומכים:  
    1. יעדי ליבה (Core objectives): הישגים משמעותיים הנדרשים להגשמת החזון.
    2. יעדים תומכים (Supporting Objectives): הישגים תומכים, המהווים תנאי הכרחי להשגת יעדי הליבה ולהגשמת החזון.
  • פעילות בינלאומית (International Activities): הרשות רואה חשיבות בקיום קשרים ושיתופי פעולה עם גופים בינלאומיים, לרבות ארגונים העוסקים בביצוע סקרים השוואתיים בתחום ממשל זמין ושירותים מקוונים לציבור. פרק זה מתאר בקצרה את רשימת הגופים שהרשות מקיימת איתם קשרים.
  • מקורות - בפרק זה מצוינים מראי מקום להחלטות הממשלה הרלוונטיות ולאוסף של תוכניות אסטרטגיות של גופים ממשלתיים דומים בממשלות אחרות בעולם. כמו כן, מופיעה בפרק הערכת המצב האסטרטגית חברתית-כלכלית שהוצגה לממשלת ישראל ביוני 2015.

 

 

סימנייה