דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

4.2 ערכים

אוסף התכונות וההתנהגויות שרשות התקשוב הממשלתי תשאף להטמיען בקרב עובדיה ובקרב כלל עובדי אגפי מערכות המידע ביחידות התקשוב בממשלה.

הערכים (Values) חולקו לשתי קטגוריות:  ערכים רוחביים-ארגוניים (Cross-Organizational Values) וערכים התנהגותיים עבור הפרט/העובד (Personal Values).

ערכים רוחביים-ארגוניים (Cross-Organizational Values):

 1. ממשל פתוח (Open Government) - הרשות רואה ב"ממשל פתוח" ערך בעל חשיבות רבה, ומחויבת לרכז את הפעילות ולתאם את עבודת גורמי המטה בכל הקשור להטמעת ערך זה. הרשות תפעל ליישם את עקרונות "הממשל הפתוח" כפי שנקבעו בשותפות הבינלאומית לממשל פתוח, שהממשלה הצטרפה אליה בשנת 2012 ובה חברות יותר מ-60 מדינות: שקיפות והנגשת מידע; שיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות; אחריותיות (Accountability). הרשות תפעל להגברת השימוש בפלטפורמות הטכנולוגיות כתשתית לקידום ערכים אלו.  
  ערכי "הממשל הפתוח" מהווים תשתית לדמוקרטיה חדשנית ומתפתחת, המאפשרת את מימוש חופש הביטוי וזכות ההשתתפות הדמוקרטית ומגבירה את אמון הציבור בממשל. "שיתוף הציבור" מאפשר קשר ישיר בין ציבור הבוחרים לנבחרי הציבור ומערכות הממשל, ומסייע לתהליכי קבלת החלטות מושכלים תוך בירור ציפיות האזרחים ורתימתם לתהליכי קבלת ההחלטות. הנגשת המידע הממשלתי וביצוע הליכי שיתוף ציבור הם בעלי פוטנציאל של תרומה לשיפור השירות הממשלתי לציבור.
 2. חדשנות (Innovation) - הרשות תפעל ליישום החדשנות - ביצוע שינויים ושיפורים בעלי ערך לאזרח וליחידות הממשלה - כערך ארגוני. הרשות תפעל לרתימת יחידות הממשלה לפיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים לאזרחים, ותפעל להכשיר את עובדיה ואת העובדים באגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה לאימוץ חשיבה חדשנית וליישומה. 

ערכים התנהגותיים ברמת הפרט, העובד (Personal Values)

הרשות תפעל להנחיל באגפי מערכות המידע ובאגפי השירות ביחידות הממשלה, את הערכים ההתנהגותיים הבאים:

 1. מקצוענות ומצוינות: הרשות תפעל לקידום המקצוענות והמצוינות של המשאב האנושי, מתוך הבנה כי שירות איכותי לאזרחים ופיתוח שירותים דיגיטליים חדשניים ואיכותיים מחייבים רמה גבוהה של מקצוענות ומצוינות.
 2. "עושים ואז מדברים": הרשות מאמינה בתפיסה ובתרבות ארגונית, המדגישות בראש ובראשונה את חשיבות הביצוע של המשימות ואת העמידה ביעדים ובלוחות הזמנים. הרשות תתמקד בעשייה ובפיתוח שירותים ופלטפורמות רוחביות, בפיתוח כלים, תהליכי עבודה ומנגנוני משילות, בגיבוש והטמעת מתודולוגיות ושיטות ניהול, במנגנוני מדידה, פיקוח ובקרה. כל אלו יתמכו בפעילות אגפי מערכות המידע ואגפי השירות ביחידות הממשלה ויסייעו להם בהשגת יעדיהם ובעמידה בהתחייבויותיהם.
 3. ביחד, השלם התקשובי:  בתוקף תפקידה הייחודי כגוף רוחבי כלל-ממשלתי, תפעל הרשות להטמעת תרבות ארגונית, המדגישה את חשיבות השיתופיות ועבודת הצוות. בכך תפעל הרשות לבסס מערך תקשוב אינטגרטיבי כלל-ממשלתי, המשתמש בתבונה בנכסים דיגיטליים משותפים, המתבסס על מתודולוגיות עבודה רוחביות ואחידות ומשתף בידע ובניסיון הנצבר. הרשות מאמינה בתפיסה, שלפיה השלם התקשובי גדול מסך חלקיו. מכאן נגזר שיתוף פעולה הדוק בין הרשות ושותפיה. הרשות תפעל לקדם ערך זה בכל הרבדים: בתוך ובין עובדי הרשות; בין הרשות ובין אגפי מערכות המידע; בין הרשות ובין שותפיה הרבים בממשלה ומחוצה לה; בין אגפי מערכות המידע השונים; בין אגפי מערכות מידע ללקוחותיהם במשרדי הממשלה ובציבור.
 4. שירותיות – הרשות רואה בשירותיות ערך בעל חשיבות רבה ותפעל להטמעתו בקרב עובדיה, העובדים באגפי מערכות המידע ובקרב כלל העובדים העוסקים במתן שירות לאזרחים ביחידות הממשלה.

הרשות תפעל לקידום ערך השירותיות בכמה מישורים:

 • השירות הניתן לאזרחי המדינה באמצעות יחידות הממשלה.
 • השירות שאגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה מספקים ללקוחותיהם (עובדי יחידות הממשלה, גורמים מחוץ לממשלה המקבלים שירותים מהממשלה וכד').
 • השירות שרשות התקשוב הממשלתי נותנת לגופי הממשלה השונים.
 • העלאת המודעות למתן שירות איכותי וקידום תודעת השירות בקרב עובדי מערך התקשוב ובקרב נותני שירותים בממשלה.
 • פיתוח מדדי שירות.
 • הגדרת "אמנת שירות" (SLA) מול מקבלי השירותים השונים (בממשלה ובציבור).

סימנייה