דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

5.1.4 ממשל פתוח

הרשות רואה ב"ממשל פתוח" (Open Government) ערך בעל חשיבות רבה. הרשות תפעל ליישום עקרונות "הממשל הפתוח" כפי שנקבעו בשותפות הבינלאומית לממשל פתוח, שממשלת ישראל הצטרפה אליה בשנת 2012. 

השותפות נועדה לעודד ממשלות להגביר את השקיפות השלטונית ואת שיתוף הציבור, לחזק את הבקרה הציבורית על ביצועי הממשלה ולהגביר את אחריות נבחרי הציבור וגופי הממשל כלפי אזרחי המדינה.

כחלק ממימוש יעד זה תפעל הרשות לקדם:

  • שקיפות ודיווחיות: הנגשת מידע בעל חשיבות ציבורית על בסיס תפיסה, שלפיה המידע המוחזק בידי הממשלה הינו משאב ציבורי, ועל הממשלה לספק לציבור גישה מרבית אליו; הנגשת שירותי ממשלה אישיים תוך חיזוק עקרונות חופש המידע, השקיפות והדיווחיות במרחב הציבורי.
  • שיתוף הציבור: שיתוף ציבור בתהליכי תכנון וביצוע מרכזיים בעבודת הממשלה, במטרה לתרום לתהליכי קבלת ההחלטות, לשפר את ביצוע מדיניות הממשלה ולחזק את אמון הציבור במערכות הממשל.
  • אחריותיות: הגברת הבקרה הציבורית על ביצועי הממשלה תוך מימוש זכותו של הציבור לבחון ולבקר את תפקודם של נבחרי הציבור ומשרדי הממשלה.
  • יישום הטכנולוגיות החדשניות: הטמעת טכנולוגיות מידע חדשניות ופיתוח כלים טכנולוגיים, המסוגלים לשכלל את השירות הממשלתי לציבור, את זרימת המידע הממשלתי ואת השיח שבין הממשל והציבור.

בהחלטת הממשלה מספר 2097 מיום 10.10.2014, הוטל על הרשות לרכז את פעילות "ממשל פתוח" ולתאם את עבודת גופי המטה בתחומי ממשל פתוח: יחידת ממשל זמין, היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, אגף ממשל וחברה במשרד רה"מ והיחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי. הרשות תרכז את פעילות "הממשל הפתוח" בזירה הבינלאומית ובישראל, ותפעל מול יחידות המטה הרלוונטיות ומול משרדי הממשלה במטרה להעצים את העיסוק בממשל פתוח ובפעילות הנגזרת ממנו בתחום התקשוב. כמו כן, תפעל הרשות מול "הפורום הישראלי לממשל פתוח" הכולל נציגי ממשלה, גופי חברה אזרחית, נציגי אקדמיה וגופים נוספים בעלי עניין בתחום הממשל הפתוח. 

5.1.5 משילות

משילות (IT Governance) בתחום טכנולוגיות המידע משמעותה קידום מערך תקשוב ממשלתי שבו פעילות אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה מתואמת ומשרתת את מטרות המשרדים ואת יעדי הממשלה. 

סימנייה