דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

1. תמצית מנהלים

רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקדם ולפתח שירותים דיגיטליים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, במטרה לספק לאזרחים שירותי ממשלה נגישים יותר, חדשניים ועדכניים; להפחית את העלויות הישירות והעקיפות של מתן השירות ואת הצורך בפעולות פרונטליות של האזרח מול משרדי הממשלה; ולהבטיח שנושא ההגנה על הפרטיות ושיקולי אבטחת מידע יהיו חלק בלתי נפרד משלב התכנון והעיצוב של שירותים ממשלתיים חדשים.

טרנספורמציה דיגיטלית מחייבת שינויים משמעותיים בארגון ורתימת טכנולוגיה לטובת תהליכי העבודה, צורת החשיבה והשגת יעדי הארגון. 

חזונה של רשות התקשוב הממשלתי הוא "ממשלה אחת, המציבה את האזרח במרכז, פועלת בשקיפות וביעילות, מקדמת חדשנות ורותמת טכנולוגיות לשירות הציבור". תפיסת "האזרח במרכז" מתבוננת על שירותי הממשלה מנקודת מבטו של האזרח, מתוך מטרה לפשט את הממשקים שלו מול היחידות הממשלתיות השונות.

ייעודה של רשות התקשוב הממשלתי, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה 2099 מיום 10.10.2014, הוא לשמש מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב לממשלה, לפעול לייעול מערך התקשוב ולקידום חדשנות טכנולוגית במשרדי הממשלה ויחידותיהם, להעמיד טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות הממשלתי לציבור ולהפחתת הנטל הביורוקרטי ולפעול לקידום מדיניות של ממשל פתוח.

רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקדם ולהטמיע בקרב עובדיה ובקרב כלל עובדי אגפי מערכות המידע ביחידות התקשוב בממשלה ערכים רוחביים-ארגוניים (Organizational Values) וערכים התנהגותיים (Personal Values).

ערכים רוחביים-ארגוניים, שיקודמו על-ידי הרשות:

 • ממשל פתוח (Open Government) - הרשות תפעל, בהתאם למחויבותה לשותפות הבינלאומית לממשל פתוח, להגביר את השקיפות השלטונית ושיתוף הציבור, לחזק את הבקרה הציבורית על ביצועי הממשלה ולהגביר את אחריות נבחרי הציבור וגופי הממשל כלפי אזרחי המדינה. הרשות תפעל להגברת השימוש בפלטפורמות טכנולוגיות לקידום עקרונות אלו ולהנגשת המידע הממשלתי ומאגרי המידע הממשלתיים.
 • חדשנות (Innovation) - הרשות תפעל לביצוע שינויים ושיפורים בעלי ערך לאזרח וליחידות הממשלה ולרתימת יחידות הממשלה לפיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים לאזרחים. הרשות תפעל להכשיר את עובדיה ואת העובדים באגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה לאימוץ חשיבה חדשנית וליישומה

ערכים התנהגותיים שיקודמו על-ידי הרשות:

 • מקצוענות ומצוינות - הרשות תפעל לקידום המקצוענות והמצוינות של המשאב האנושי, מתוך הבנה כי שירות איכותי לאזרחים ופיתוח שירותים דיגיטליים חדשניים ואיכותיים מחייבים רמה גבוהה של מקצוענות ומצוינות.
 • "עושים ואז מדברים" - הרשות מאמינה בתפיסה ובתרבות ארגונית, המדגישות בראש ובראשונה את חשיבות הביצוע של המשימות תוך עמידה ביעדים ובלוחות הזמנים. הרשות תתמקד בעשייה ובפיתוח שירותים ופלטפורמות רוחביות, בפיתוח כלים, תהליכי עבודה ומנגנוני משילות, בגיבוש מתודולוגיות ושיטות ניהול והטמעתן ובמנגנוני מדידה, פיקוח ובקרה.
 • ביחד, השלם התקשובי - הרשות תפעל להטמעת תרבות ארגונית, המדגישה את חשיבות השיתופיות ועבודת הצוות ולביסוס מערך תקשוב אינטגרטיבי כלל-ממשלתי, המשתמש בתבונה בנכסים דיגיטליים משותפים, המתבסס על מתודולוגיות עבודה רוחביות ואחידות ומשתף בידע ובניסיון הנצבר.
 • שירותיות - הרשות רואה בשירותיות ערך בעל חשיבות רבה ותפעל להטמעתו בקרב עובדיה, העובדים באגפי מערכות המידע ובקרב כלל העובדים העוסקים במתן שירות לאזרחים ביחידות הממשלה.

פעילות הרשות תהיה מושתתת על כמה יעדי ליבה:

 • דיגיטלי תחילה (Digital First) - שירותי הממשלה יפותחו תוך מתן עדיפות ברורה לפיתוחם של שירותים דיגיטליים נוחים ויעילים. כל שירות ממשלתי חדש יפותח כשירות דיגיטלי, ובהמשך, בהתאם לצורך, בערוצי שירות נוספים. הרשות תשאף לפיתוחם של שירותים דיגיטליים איכותיים, אינטגרטיביים, מקצה לקצה, המספקים חוויית משתמש ברמה גבוהה. פיתוח שירותים דיגיטליים יתבצע תוך עיצוב מחדש של תהליכים עסקיים (Reengineering), ולא רק התמקדות בממשק המשתמש גרידא.
 • שירות איכותי לאזרחים (High Quality Citizen Service) - הרשות תפעל לקידום השירות לאזרחים בקרב כל יחידות הממשלה המספקות שירות לציבור. כגוף מטה רוחבי תחתור הרשות ליצירת שינוי עמוק בתודעת אספקת השירותים ובתרבות הארגונית בתחום השירות. הרשות תפעל לאימוץ תפיסה שירותית, המעצימה את האזרח וחותרת באופן מתמיד לשיפור שביעות רצונו. הרשות תפעל למתן שירות מהיר ולקיצור זמני המתנה בערוצים הלא-דיגיטליים, תקבע סטנדרטים לאספקת השירותים ולגיבוש אמנות שירות (SLA -Service Level Agreement), תמדוד את רמת השירותים בערוצי השירות השונים, תבנה קהילת ידע העוסקת בשירות, ותקים מענה ממשלתי מרכזי איכותי לאזרחים.
 • המידע כנכס (Information as an Asset) - הרשות תפעל לניהול המידע הממשלתי כנכס, במטרה להפוך את המידע הממשלתי למקור אמין, עדכני וזמין לתחקור, לניתוח ולתמיכה בתהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים (Data Driven Decision Making). הרשות תקיים מיפוי עדכני של המאגרים הממשלתיים העיקריים (Meta Data). הרשות תקדם שיתוף מידע בין יחידות הממשלה השונות תוך התבססות על פלטפורמה טכנולוגית נוחה, התומכת בהעברת המידע בין יחידות בלא צורך בשכפול מאגרי מידע. תשתית העברת המידע בין המשרדים תהווה בסיס לפיתוח שירותים דיגיטליים אינטגרטיביים ולמסירת מידע אישי ליחידות הממשלה פעם אחת בלבד (Ask it Only Once).
 • משילות (IT Governance) - רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקידום משילות בכל אגפי מערכות המידע בממשלה ותבטיח שימוש בשיטות ובכלים עדכניים לניהול תוכניות עבודה ותקציבים, לניהול פרויקטים ולניהול מחזור החיים של מערכות תקשוב, לניהול סיכוני תקשוב, לניהול משאבים ולניהול ושיתוף ידע.

נוסף על יעדי הליבה, תפעל הרשות לקדם כמה יעדים תומכים, אשר יסייעו למימוש יעדי הליבה וישמשו תשתית הכרחית למימושם:

 • שירותים משותפים (Shared Components) - הרשות תקדם פיתוח שירותים משותפים ותפעל להגברת היעילות והשיתופיות של רכיבים שונים ושל המידע הממשלתי בין יחידות הממשלה (Build to Share).
 • הגנת סייבר (Cyber Protection) - הרשות תפעל באמצעות היחידה להגנת הסייבר בממשלה (יה"ב) לקידום אבטחת המידע והגנת הסייבר באמצעות הנחיות, בקרה ואכיפה. הרשות תפעל להקמת מרכז שליטה ובקרה ממשלתי ממשלתי (SOC) למול איומי סייבר.
 • מנהיגות ומצוינות דיגיטלית - ההון האנושי הינו אחד המשאבים החשובים למימוש חזון הרשות, שכן תהליכי שינוי ופיתוח מתבצעים, בראש ובראשונה, על-ידי אנשים. הרשות תיזום פעילויות, תשתיות, פלטפורמות ופרויקטים לפיתוח ההון האנושי. הרשות תפעל לגייס ולטפח הון אנושי איכותי, הנמצא בחזית הטכנולוגיה, החדשנות והיצירתיות ותחתור למצב את מערך התקשוב בממשלה כמקור לגאווה מקצועית בקרב עובדיו.
 • פעילות בינלאומית - הרשות רואה חשיבות רבה בחיזוק הקשרים המקצועיים עם קהיליות התקשוב הממשלתיות במדינות דמוקרטיות בעולם. הרשות תפעל לקידום מיצובה הבינלאומי של ממשלת ישראל בקרב הארגונים הבינלאומיים העוסקים במדידה וסקירה של רמת שירותי הממשל המקוונים (E-Governance).

האסטרטגיה המוצגת במסמך זה רחבה ומקיפה תחומי עשייה רבים. רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקדם את כלל הנושאים מתוך ראייה רחבה וארוכת טווח, תוך שיתוף פעולה עם שותפיה הרבים.

סימנייה